Algemene voorwaarden Office Assist

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Office Assist B.V., hierna te noemen: "Office Assist", en de koper/opdrachtgever, hierna te noemen: "klant".

1.2 Veranderingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst levert geen wanprestatie van Office Assist op en is voor de klant evenmin grond om een bestelling te retourneren.

1.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of andere algemene reclame van Office Assist en deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatste.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien met klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Office Assist gesloten overeenkomst.

2. Aanbieding en overeenkomst

Alle aanbiedingen van Office Assist - waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's, prijslijsten, materiaallijsten, informatie op de website en overige documentatie worden verstaan - zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse prijswijzigingen, type- en drukfouten zijn voorbehouden. Een overeenkomst tussen Office Assist en de klant komt pas tot stand door de aanvaarding door Office Assist van de door de klant gedane aanvraag.

3. Prijzen en betalingen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de prijzen van Office Assist geleverd in Nederland, exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege. Voor verkopen en leveranties beneden de in de Betalings- en leveringsvoorwaarden (elders op deze website) genoemde totaalwaarde van € 65,- (excl. BTW) van een bestelling geldt een toeslag ter hoogte van € 8,50 (excl. BTW), voor verzend- en administratiekosten. Bij bestellingen boven deze € 65,-  wordt de bestelling kosteloos verzonden.

3.2 Indien de klant een aanvraag doet tegen een op de website vermelde prijs, welke prijs inmiddels is verhoogd of onjuist blijkt te zijn, zal Office Assist dit per omgaande aan de klant mededelen. De klant wordt geacht met de aldus medegedeelde prijs in te stemmen indien hij niet binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de prijsverhoging, of indien hij de geleverde zaken in gebruik neemt.

3.3 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de klant te geschieden binnen 14 dagen netto na factuurdatum. Office Assist heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een order, bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling.

3.4 Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan aan Office Assist vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke handelsrente ex artikel 6.119a BW verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is Office Assist gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de klant aan Office Assist verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15 % van het totaal verschuldigde bedrag.

3.5 Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

3.6 Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden als bedoeld in 3.3, voldaan dienen te worden.

4. Afleveringen

4.1 Op de website vermelde afleveringstermijn is geen fatale termijn. Indien de afleveringstermijn wordt overschreden is Office Assist pas in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling door de klant waarbij Office Assist een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Overschrijding van levertijd verplicht Office Assist niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

4.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Office Assist benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Office Assist benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

4.3 De zaken worden geleverd op het adres dat bij bestelling is vermeld. De klant is verplicht de zaken meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.

4.4 Office Assist is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

5. Eigendomsvoorbehoud

Office Assist behoudt zich het eigendom voor van alle aan de klant geleverde zaken, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst waaronder Office Assist zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van iedere vordering van Office Assist op de klant wegens niet-nakoming door de klant van die overeenkomst. De klant is verplicht Office Assist onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Office Assist gerechtigd de geleverde zaken op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde zaken te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Office Assist te bewaren. 

6. Bewaring

Indien is overeengekomen, dat de zaken door Office Assist in bewaring zullen worden genomen, zijn de zaken en de opslag daarvan vanaf de aflevering voor risico en rekening van de klant. In dit geval geldt het magazijn van Office Assist als plaats van aflevering en de toezending van de factuur als kennisgeving van opslag.

7. Installatie

Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Office Assist zorg draagt voor installatie zal de klant voor aflevering van de zaken een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen en dient er vooraf een inschatting van de uit te voeren werkzaamheden te zijn gemaakt. De werkelijk bestede uren worden op nacalculatie in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

8. Inspectie en retourzendingen

Onverwijld nadat Office Assist zaken aan de klant heeft geleverd, zal de klant deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of (niet) bestelde zaken dienen binnen 72 uur schriftelijk of telefonisch te worden gemeld. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen door de klant na aflevering schriftelijk of telefonisch en gemotiveerd te worden gemeld. De klant dient Office Assist in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant ter zake. Na constatering van een tekortkoming in een zaak is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk inbegrepen. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de in de catalogus opgenomen afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's en overige documentatie. In deze gevallen is er geen sprake van een gebrek. Office Assist zal telefonisch of schriftelijk klant informeren over het ophalen van het ondeugdelijke product en het opnieuw leveren van hetzelfde artikel. Voor retournering van juist geleverde artikelen verwijzen we naar de retourprocedure elders op deze website.

9. Garanties

9.1 De door Office Assist te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

9.2 De garantieverplichting vervalt indien gebreken in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelingen van de klant, zoals foutieve opslag, transport in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, het niet in acht nemen van licentievoorwaarden of voorschriften uit de handleiding, of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken zoals brand- en waterschade. Voorts vervalt de garantieverplichting in geval van het ontbreken van serienummers, of indien de klant zonder toestemming van Office Assist wijzigingen in de zaken, of in de onderdelen die door Office Assist in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Office Assist gemaakte kosten, waaronder onderzoeks- (met een minimum van een uur) en transportkosten kunnen in de hierboven genoemde gevallen tegen de alsdan bij Office Assist geldende tarieven aan de klant in rekening worden gebracht.

9.3 De aanspraak op garantie geldt niet gedurende de periode dat de klant niet, niet geheel dan wel niet tijdig aan een of meer verplichtingen van de overeenkomst heeft voldaan.

9.4 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Office Assist geen enkele garantie, direct dan wel indirect, op de geleverde zaken verleend.

9.5 Een eventuele garantie voor software- of hardwareproducten wordt conform de (licentie)voorwaarden door de leverancier aan de klant gegeven. Office Assist geeft geen garantie ten aanzien van software- of hardwareproducten.

10. Overdracht van rechten en verplichtingen

10.1 De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Office Assist.

10.2 Office Assist is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen. 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Office Assist is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.

11.2 In geval van een aan Office Assist toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Office Assist uitsluitend aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende directe schade, mits Office Assist eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan Office Assist een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde zaken, schade aan andere eigendommen van de klant en personenschade.

11.3 De totale aansprakelijkheid van Office Assist wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de klant aan Office Assist voor de betreffende zaak betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal niet meer dan EUR 250,- bedragen. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Office Assist, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

11.4 Office Assist is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5 Iedere vordering op Office Assist, tenzij deze door Office Assist is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

12. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele en/of industrie eigendom, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of enig ander recht, op alle krachtens de overeenkomst door Office Assist vervaardigde en/of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Office Assist of diens toeleverancier. De aan de klant verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Office Assist, geheel noch gedeeltelijk door de klant worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.

13. Overmacht

13.1 Onder overmacht van Office Assist wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Office Assist, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Office Assist liggen.

13.2 In geval van overmacht wordt de verplichting van degene die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. De klant is in dat geval slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien vast staat dat nakoming blijvend onmogelijk is of voor een periode van twee maanden niet mogelijk zal zijn. In het geval dat de overmachtssituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

14. Ontbinding

14.1 Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat: de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.

14.2 Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

15. Export

Bij export van zaken door de klant zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De klant vrijwaart Office Assist voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen. 

16. Toepasselijk recht en geschillenregeling

16.1 Alle uit de door Office Assist gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Office Assist en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Oost-Nederland, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

16.2 Op alle overeenkomsten tussen Office Assist en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten. 

17. Conversie

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Klant en Office Assist zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige over vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.